بازخوانی

محسن زارع

بازخوانی

محسن زارع

بازخوانی

اندیشه هایی درباره ی نوشتن و تیاتر

لطفا مالکیت معنوی را رعایت بفرمایید و بدون اجازه کپی نکنید.

طبقه بندی موضوعی
آن که می‌نویسد، جان خود را آزاد می‌کند.

دویدن قلم بر کاغذ، یک کنش است و فرار نکردن از کشمکش...